Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Play Fair, gevestigd te Leimuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445236, hierna te noemen: `TTV Play Fair’

TTV Play Fair houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Dit brengt met zich mee dat TTV Play Fair in ieder geval

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoe lang wij deze bewaren.

Doel

Welke persoonsgegevens (* niet verplicht)

Grondslag

Bewaartermijn


Het uitvoeren van de overeenkomst van het lidmaatschap

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer*
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Aanvang lidmaatschap
 • Soort lidmaatschap

Uitvoering van de overeenkomst van lidmaatschap

Gedurende de periode van lidmaatschap


Financiële administratie

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Soort lidmaatschap

Uitvoering van de overeenkomst van lidmaatschap

Gedurende de periode van lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna 7 jaar op basis van de wettelijke vereisten.


Versturen digitale berichten

 • Voorletters
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst van lidmaatschap

Gedurende de periode van het lidmaatschap.


Onderzoeken of u lid kunt worden

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Land en adres

   

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.


Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. De gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt TTV Play Fair uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van lidmaatschap, tenzij TTV Play Fair wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens: voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, aanvulling, afscherming, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens uitsluitend delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging persoonsgegevens

TTV Play Fair treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Alle personen die namens TTV Play Fair van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze worden bewaard in een beveiligde omgeving;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van TTV Play Fair. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TTV Play Fair raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

TTV Play Fair past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit actueel te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. TTV Play Fair raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TTV Play Fair er alles aan doen om u via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt na het lezen van deze verklaring of vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TTV Play Fair wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@ttv-playfair.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.